2022

2022

2022 Tweede jaar dat Topaze onderdeel is van de periode van het Kunstenplan/ Meerjaren subsidie kunst en cultuur.

Het 3e jaar van een nieuwe situatie en pandemie die ook zijn impact heeft op kunst & cultuur, zo ook op de activiteiten van de Stichting. Topaze heeft steeds gezocht naar manieren de activiteiten uit te voeren in hybride vorm; online in combinatie met fysiek samen en veel naar buiten. Gelukkig na een periode van beperkingen is de werkplaats weer volledig open voor iedereen.

Voor de jongeren die in het kader van cultuureducatie naar Topaze komen is de werkplaats altijd opengebleven, dit betreft kwetsbare jongeren van praktijkonderwijs voor wie de school altijd open is gebleven.

Langzaamaan kwamen workshops voor het onderwijs en activiteiten m.b.t. cultuurparticipatie weer op gang. De uitdaging was de deelnemers van culturele activiteiten vast te houden en contact met onderwijsinstellingen te onderhouden.

Het najaar van 2022 zijn de projecten “Super Scorro Transvaal” en “Haagse praatjesmakers en schatgravers” gestart. Topaze kijkt terug op een mooi jaar vol uitdagingen en veel gerealiseerde activiteiten voor jongeren en volwassenen divers van leeftijd en culturele achtergrond.

De deelnemers aan activiteiten waren trots op hun werk en Topaze op hen.

Creatief Actief @ Kunstencentrum Transvaal

Dit is een voorzetting van de open inloopochtenden voor seniore wijkbewoners, jongvolwassenen en schoolverlaters. De bedoeling is deze doelgroep te activeren, eigen expressie te laten onderzoeken en hen uit een sociaal isolement proberen te halen. De laagdrempelige activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en gratis. Het doel van deze activiteiten is de cultuurparticipatie te vergroten voor juist diegene die niet makkelijk vanuit zichzelf in aanraking komen met kunst en cultuur. Iedereen kan mee doen en zijn eigen expressie onderzoeken.

De ochtenden hebben een open inloop, d.w.z. deelnemers zijn niet verplicht zich aan of af te melden en kunnen binnenlopen wanneer zij willen. Materialen staan klaar en de deelnemers worden stap voor stap geholpen hun idee uit te voeren. Sommige deelnemers hebben nog nooit de kans gehad zich te ontwikkelen op creatief gebied, zij krijgen de kans zich te ontwikkelen. Het is spannend voor het eerst te midden van anderen een werk te maken. Door de jaren praktijkervaring weten de kunstenaars goed hoe zij de deelnemers stap voor stap moeten begeleiden.

Doordat in de werkplaats ook jongeren bezig zijn (vanuit een samenwerking met praktijkschool de Einder) ontmoeten oudere buurtgenoten en deze jongeren elkaar. Jongeren kennen deze groep buurtbewoners niet, zij staan ver van hun belevingswereld. Omgekeerd hebben de buurtbewoners weinig contact met jongeren. Er ontstaan spontane gesprekken tussen de senioren en jongeren. Ze bekijken elkaars werk en geven elkaar complimenten en inspireren ze elkaar. In de werkplaats heerst een informele familiaire sfeer. Jongeren en senioren; zij voelen zich welkom en thuis. De werkplaats is een belangrijke ontmoetingsplek voor de deelnemers geworden.

Er ontstaat verrassend werk van een groep nieuwe kunstenaars, die soms zich op pas op latere leeftijd ontwikkelen. Sommige senioren hebben eigenlijk nooit iets met hun creativiteit gedaan en komen erachter dat ze een gave hebben om te schilderen en tekenen.

Topaze hecht waarde aan kennisverspreiding over kunst en cultuur en heeft vanuit dat oogpunt net als in 2021 diverse excursies georganiseerd. Regelmatig is de groep wijkbewoners met de dan aanwezige jongeren samen er op uit gegaan (zoals naar het Kunstmuseum Den Haag, het Haags Historisch Museum of een stadswandeling). De kunstenaars kiezen samen met de deelnemers een expositie of activiteit die dat moment relevant is of bij een lopend project past. Zowel de jongeren als de senioren komen uit zichzelf (bijna) nooit in een museum of zelfs een ander stadsdeel. Door samen op stap te gaan leren zij anders te kijken naar kunst en doen zij inspiratie op voor hun eigen werk.

Tevens wordt voor exposure gezorgd door het organiseren van 2 exposities en 2 open avonden.

De exposities zijn altijd laagdrempelig te bezoeken, zoals de 2 exposities in bibliotheek Transvaalkwartier. Werk van de deelnemers is ook in 2022 geëxposeerd in een buurtinloopcentrum op het Kaapse Plein.

De deelnemers zijn trots dat hun werk geëxposeerd wordt. De exposities in bibliotheek Transvaalkwartier zijn vlakbij de Haagse markt waardoor zij regelmatig gaan kijken met vrienden en familie. Voor de exposities wordt een samenkomst in de werkplaats georganiseerd, in eigen sociale media en wijkgerichte websites wordt informatie verstrekt over de exposities.

Haagse praatjesmakers en schatgravers

Eind 2022 heeft Topaze een toekenning ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor dit kunstproject over immaterieel erfgoed. Het project is gericht op actieve cultuurparticipatie, voor deelnemers divers in leeftijd en culturele achtergrond. De deelnemers worden uitgedaagd onderzoek te doen en een kunstwerk te maken dat te maken heeft met ieders unieke identiteit, de waarden en gewoontes doorgegeven vanuit voorouders en eigen unieke skills; het eigen immaterieel erfgoed.

Het project bestaat uit een uitgebreid activiteitenprogramma met workshops, samenkomsten, excursies en zal voorjaar 2024 worden afgesloten met een grote expositie.

Super Scorro Transvaal

Voor het cultuureducatie project “Super Scorro Transvaal” heeft Topaze een toekenning door Fonds voor Cultuurparticipatie en wordt een samenwerking aangegaan met praktijkschool De Einder Pro voor 3 schooljaren. Het project laat bovenbouw leerlingen een kunststage lopen bij Topaze, waar zij kennis maken met diverse creatieve technieken en ruimte biedt hun eigen expressie te vormen. Tevens begeleiden bovenbouwleerlingen onderbouwleerlingen in het ‘Buddy project’ waar zij de net geleerde vaardigheden doorgeven en samen aan de slag gaan. Daarnaast worden exposities en excursies voor en met de jongeren georganiseerd.

Topaze werkt al ruim 10 jaar samen met De Einder. De samenwerking heeft tot diverse cultuureducatie projecten geleidt als “Comic!” en “Transartexpress”, leerlingen van de school hebben afgelopen jaren meegewerkt aan diverse kunstprojecten van Topaze.

Middels het lesprogramma maken de leerlingen stap voor stap kennis met diverse kunstdisciplines en bijbehorende tools. Het programma is met name gericht op beeldende kunst en grafiek met onderdelen als tekenen en schilderen, lino drukken, zeefdrukken, papierkunst, streetart en ruimtelijk werken met hout en afvalmaterialen. Gaandeweg groeit hun zelfvertrouwen en raken zij vertrouwd in de werkplaats en met de materialen en mogelijkheden, voelen zij zich vrij en komen zij met eigen ideeën.

Door het buddy project leren de bovenbouwleerlingen hun geleerde vaardigheden door te geven en verantwoordelijk te zijn voor hun opdracht, assistent meester/juf zijn van de kunstenaars.

Samenwerking met praktijkonderwijs Hofstede Pro

In samenwerking met praktijkschool Hofstede Pro heeft Topaze een serie workshops verzorgd waarin gewerkt werd aan een groot kunstwerk voor de school. Topaze werkt regelmatig samen met Hofstede Pro, klassen worden uitgenodigd deel te nemen aan lopende workshops.

Haagse Hoge School

Topaze verzorgt regelmatig workshops voor de Haagse Hoge School HHS), de HHS geeft dan een thema aan waar de workshops in passen. Tevens worden de studenten van de HHS betrokken bij kunstprojecten.

Primair Onderwijs

In de prestatie gegevens 2022 heeft Topaze 2 activiteiten voor 60 deelnemers opgenomen.

In 2022 heeft Topaze een workshop gegeven op de basisschool de la Reyschool, over creatief aan de slag met afvalmateriaal. De leerlingen die aanwezig waren in de werkplaats zijn meegegaan als begeleider.

Het uiteindelijke bereik is hierdoor lager dan ingeschat. In de originele raming waren er géén activiteiten voor het primair onderwijs opgenomen. De aantallen in de aangepaste raming zijn ontstaan door een samenwerking met een buurthuis en scholen uit de wijk. In 2021 was namelijk een zomeractiviteit gerealiseerd. Eind 2022 is een vraag vanuit primair onderwijs gekomen, de realisatie daarvan is in 2024. De prioriteit van Topaze blijft bij cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs.

De Nota Cultuureducatie en de inspanningen van Topaze op het gebied van cultuuronderwijs

Topaze heeft een plek in de Nota cultuureducatie; Cultuurbegroting 2021/ Meerjarenbeleidsplan; educatie instellingen. Deze plek geeft erkenning en verantwoordelijkheid.

Enkele punten uit de Nota cultuureducatie sluiten perfect aan bij de activiteiten van Topaze

“Toegankelijkheid van kunst en cultuur voor iedereen is een speerpunt in het Haag­se cultuurbeleid. En dat begint ermee dat ieder kind in Den Haag toegang krijgt tot cultuur. Daarom is kansengelijkheid, het centrale thema in Haagse Educatieve Agenda’ de rode draad door deze Nota Cultuureducatie.”

“Cultuur voor ieder kind en iedere jongere is onze serieuze ambitie. Om dit ook te bereiken, zetten culturele instellingen, kunstenaars en makers in Den Haag al hun expertise, creativiteit en gedrevenheid in”.

Topaze zet haar projecten en activiteiten om vooral jongeren en kinderen te bereiken en mee te laten doen. Door jaren in het veld te werken heeft Topaze gesignaleerd dat jongeren en kinderen stappen maken en vaardigheden ontwikkelen zoals; samenwerken, oplossingsgericht denken, eigen identiteit ontwikkelen en trots op jezelf zijn.

Topaze onderhoudt contact met de Cultuurschakel (het Haagse kenniscentrum van cultuureducatie) en is aanwezig op veel van de bijeenkomsten. Tevens volgt Topaze de website van het LKCA om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op gebied van cultuureducatie.

De toekenning van het Fonds voor Cultuurparticipatie om de samenwerking met de praktijkschool De Einder samen verder te ontwikkelen zorgt ervoor dat meer jongeren intensief kennis maken met kunst en cultuur. Deze jongeren komen niet vanzelfsprekend in aanraking met kunst en cultuur en hebben bovendien een eigen blik op kunst en cultuur. De jongeren die bij Topaze komen zijn zeer divers, door het project leren zij elkaar kennen, begrijpen en het maakt hen bovendien weerbaarder. Zij leren zichzelf te uiten. Dit draagt bij aan de inclusiviteit van de maatschappij.

Ondanks dat Topaze zich vooral richt op jongeren heeft Topaze contact met enkele basisscholen in de wijk. Verder werkt Topaze regelmatig samen met de Haagse Hoge School. Op gebied van het MBO heeft Topaze weinig contacten hier liggen wellicht nog kansen.

Visie en activiteiten Stichting Topaze op gebied van maatschappelijk draagvlak en samenwerking

Kunst en cultuur toegankelijk en bereikbaar maken voor iedereen is de visie en de aanjager van het realiseren van het programma van activiteiten, projecten en workshops.

De werkplaats functioneert als een ‘creatieve safeplace’ toegankelijk voor iedereen.

Het lukt Topaze goed om mensen divers in leeftijd, culturele achtergrond en sociaal maatschappelijke status te bereiken en in aanraking te brengen met kunst en cultuur door het activiteitenprogramma en receptief door exposities, excursies en samenkomsten.

Deelnemers krijgen ruimte voor hun eigen expressie en Topaze brengt ze in beeld en geeft ze een stem. De werkplaats heeft een onmisbare sociaal maatschappelijk functie in de buurt, wijk, stad Den

Haag. De werkplaats en de activiteiten voldoen aan een vraag en behoefte van deelnemers (en instellingen op gebied van onderwijs, cultuur en sociaalmaatschappelijk werk). Vrijwillgers en stagiaires wisselen elkaar regelmatig af bij Topaze. Exposities, excursies en activiteiten zijn altijd laagdrempelig en breed toegankelijk.

Samenwerkingen en netwerken

In 2022 zijn verschillende samenwerkingen aangegaan;

 • Cultuurschakel “directie overleg cultuureducatie”
  Topaze is onderdeel van deze alliance met het doel cultuureducatie goed op de kaart te zetten in Den Haag. Naast bijeenkomsten met diverse culturele instanties is op 25-10-2022 de bijeenkomst “Kinderen willen kunst “in Rabarber georganiseerd.
  CultuurSchakel en tien andere Haagse culturele aanbieders droegen oplossingen aan voor een rijke en toegankelijke culturele leeromgeving voor iedereen in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst bij Rabarber spraken zij hierover met gemeenteraadsleden om dit gezamenlijk aan te pakken.
 • Cultuurschakel project “Digitale educatie”
  Topaze doet mee aan het project van de Cultuurschakel waar i.s.m. de Cultuurschakel een project m.b.t digitale educatie wordt uitgewerkt en een bedrag voor de realisatie is gereserveerd. De Cultuurschakel en Topaze gaan een commitment aan een ontwikkelstap te maken op het gebied van digitale educatieve middelen in te zetten bij het eigen aanbod. In 2022 heeft Topaze de 1e bijeenkomst bijgewoond, het project wordt in 2023 verder uitgewerkt.
 • Jeugd Interventie Team (JIT)
  Een contactpersoon van het JIT heeft een jongvolwassene voorgedragen voor de creatieve open inloopochtenden
 • Onderwijsinstellingen
  Topaze is een langdurige samenwerking aangegaan met praktijkschool de Einder, een reeks workshops is gegeven op Hofstede Pro, de Haagse hogeschool en  op basisschool de la Reyschool.
 • Maatschappelijke instellingen
  Als buurthuis de Paardenberg, Keuken van Transvaal en buurtinloop punt Kaapse Plein. Vanuit de Paardenberg wordt incidenteel een nieuwe deelnemer voorgedragen voor de open inloopochtenden. In het buurtinloop punt Kaapse Plein wordt werk geëxposeerd van deelnemers aan de openinloop ochtenden.

Topaze is aanwezig geweest bij diverse netwerken;

 • ·Stadsgesprekken georganiseerd door de Gemeente Den Haag in het kader van de ontwikkeling cultuurvisie en aankomend beleidskader Kunst en Cultuur
 • Wijkoverleg Transvaal; Topaze was aanwezig op het wijkoverleg om feedback te geven over ervaring in de wijk, te luisteren wat speelt in de wijk en zichtbaar te zijn als culturele instelling.
 • Bibliotheek Transvaal; in de wijkbibliotheek organiseert Topaze 2x per jaar een expositie met werk van de deelnemers aan de open inloopochtenden.
 • LKCA/ fondsen; Topaze volgt de activiteiten van het LKCA. Topaze is uitgenodigd door het Lang Leve Kunst Fonds voor een bijeenkomst over het bereiken van ouderen met een migratie bijeenkomst, Topaze was aanwezig om kennis te delen.

Topaze gaat op eigen initiatief regelmatig op excursie met een gemixte groep van jongeren en senioren. In 2022 is het Kunstmuseum, Het Haags Historisch Museum, NEST en The World Of Graffiti bezocht, tevens zijn wandelingen met de Stadsgilde of eigen routes georganiseerd.

De deelnemers aan deze excursies gaan niet uit zichzelf of op eigen initiatief naar culturele instellingen. Het initiatief van deze excursies past in de missie kunst en cultuur bereikbaar te maken voor iedereen, bovendien hecht Topaze waarde aan kennisdeling. Door naar culturele instellingen te gaan kunnen de deelnemers van jong tot oud meer leren over de geschiedenis en de waarde van kunst.

Voor veel deelnemers is een eerste bezoek aan een museum en de eerste ervaring van impact en zeggingskracht van kunst in een museum. Bovendien ontstaan gesprekken en raken de deelnemers geïnspireerd; zij ervaren dat ‘kunst ertoe doet’.

Visie bedrijfsvoering en cultureel ondernemerschap Stichting Topaze

De organisatie van Stichting Topaze is in ontwikkeling en bevindt zich in een leerproces om de structuur te verbeteren, diverse stappen zijn ondernomen om het cultureel ondernemerschap te versterken.

Bedrijfsvoering en organisatorisch

De nieuwe aanpak van de boekhouder heeft impact op begroting en facturen.

Het heeft tevens impact op de ingediende begroting aangezien ten tijde van het indienen van de aanvraag een andere methode met een andere boekhouder is gehanteerd.

Deelname aan het ‘Kunstenplan’ betekent duidelijke deadlines waardoor meer tijd besteed wordt aan de administratie. Dit in combinatie met de nieuwe aanpak van de boekhouder zorgt voor meer structuur. Dit proces brengt meer regeldruk en administratielast met zich mee.

De uren die gemaakt worden voor regelzaken als administratie, evaluatie en aanvragen, P.R. en overleg worden bijgehouden. Deze kunnen dan bij nieuwe aanvragen of begrotingen beter ingeschat worden. Voor de lopende projecten kunnen niet al deze uren worden vergoed aangezien de begrotingen al zijn opgemaakt volgens de oude methode.

Tevens waren de bedragen in de ingediende begroting nog volgens het oude administratiesysteem (d.w.z. exclusief B.T.W. en deze posten staan nu voor de bedragen inclusief B.T.W.).

Sommige projecten hebben de looptijd van een kalenderjaar andere lopen gelijk aan een schooljaar, dit zorgt ervoor dat ten tijde van de balans en evaluaties de financiële overzichten goed op orde moeten zijn. Begin 2022 zijn de activiteiten in hybride vorm aangeboden waardoor kostenposten anders zijn dan begroot. Aan de baten kant vonden ook veranderingen plaats, andere aanpak bij fondsen, nieuwe subsidieregelingen met eigen formats.

Het is belangrijk dat organisatie ondanks al deze factoren een goed overzicht heeft op baten en lasten zeker wanneer dit steeds aan verandering onderhevig is. Het opmaken van tussentijdse begrotingen en evaluaties helpt hierbij, al deze stappen zijn onderdeel van het proces om de structuur van de organisatie te verbeteren.

De fair practise code

De fair practise is een leidraad en ‘tool’ voor Topaze. De code kan b.v. worden ingezet indien een partij als vanzelfsprekend een laag tarief of budget hanteert voor uitvoering van workshops of het nalaat uitgevoerde diensten te betalen. De verschillende onderdelen van de code zijn verweven in de Stichting, de een als vanzelfsprekend en de ander minder van toepassing.

Een korte toelichting op de kernwoorden van de code;

 • Solidariteit
  De structurele ondersteuning vanuit het Kunstenplan zorgt voor zekerheid en minder financiële druk op de kunstenaars. De uitbetaling aan de kunstenaars is stabieler dankzij de nieuwe manier van administreren. Door het meer jaren cultuureducatie project ‘Super Scorro Transvaal’ is een groot deel van de organisatie, uitvoering en financiering ondergebracht bij de Stichting. Dit komt tot uiting in de balans 2022, posten zijn anders dan ingeschat; post diverse inkomsten is door de samenwerking met een praktijkschool hoger dan ingeschat. De post uitbetaling kunstenaars is hoger door o.a. de uitvoering van dit cultuureducatie project.
  Bij het opmaken van offertes voor opdrachten worden uurtarieven beter ingeschat en begroot.
  Indien voor een vraag van een workshop een zeer laag budget wordt aangeboden wordt hierover in gesprek gegaan en verwezen naar ‘de fair practise code’. Bij samenwerking worden elkaars belangen behartigd en gekeken hoe een project de betrokken partijen kan versterken.
 • Transparantie
  Topaze is transparant in haar bedrijfsuitvoering en tracht de financiële middelen zo goed mogelijk in te zetten voor haar doelstelling; kunst en cultuur bereikbaar te maken voor iedereen.
  Topaze is een kleine organisatie waardoor de geldstromen overzichtelijk zijn.
  Diverse factoren hebben invloed op de geldstromen zoals; nieuwe boekhouding versus aanvraag formats van fondsen en gemeenten, verschillende looptijden projecten per kalenderjaar of schooljaar
  Een goed overzicht hierop houden en uitleg geven aan de betrokken partijen is van belang.
  De jaarcijfers (aangevuld met inhoudelijk verslag) worden geplaatst op de website waardoor deze toegankelijk zijn. Kennis en ervaring wordt waar mogelijk gedeeld.
 • Duurzaamheid
  Topaze zet zich in voor projecten met een lange looptijd, kwaliteit en met continuïteit.
  Doorzetten van de continuïteit van projecten waarborgt het positieve effect op deelnemers en de kunstenaars. Bovendien komt dit de verdieping en ontwikkeling van de deelnemers en kunstenaars ten goede. De projecten worden altijd geëvalueerd met betrokken fondsen en indien mogelijk wordt feedback aan de deelnemers gevraagd.
 • Diversiteit
  Diversiteit zit in het DNA van Topaze en haar projecten; de deelnemers zijn divers van culturele en etnische achtergrond, gender, geaardheid, leeftijd, vaardigheden en sociaaleconomische achtergrond. Iedereen is welkom! Topaze zet zich al jaren in kunst en cultuur bereikbaar te maken voor iedereen en heeft de nodige praktijkervaring en kennis in huis om de diversiteit aan mensen te bereiken en mee te laten doen. De activiteiten zijn voor een breed publiek toegankelijk en laagdrempelig. Bij uitvoering van projecten wordt rekening gehouden met de diversiteit van de deelnemers.
 • Vertrouwen
  Kwaliteit staat voorop bij Topaze; door rekening houden met verschillende vaardigheden van de deelnemers, het geven van de juiste aandacht en begeleiding en het presenteren van de resultaten (zowel meetbaar of niet meetbaar). Topaze biedt maatwerk aan en tracht de doelstellingen van de betrokken fondsen en overheidsinstellingen goed uit te dragen en te steunen.

Cultureel ondernemerschap

Om de Stichting draaiende te houden is cultureel ondernemerschap noodzakelijk.

Dit betekent dat budget beschikbaar moet zijn om projecten en activiteiten uit te voeren en de kunstenaars te betalen. Topaze is actief bezig met het benaderen van fondsen en overheidsinstellingen aangezien de Stichting hiervan afhankelijk is. Andere inkomsten zoals eigen bijdragen vragen of werk verkopen zijn verwaarloosbaar. Het verkopen van werk wordt wel onder de aandacht gebracht tijdens de open avonden en in de sociale media.

Zoals boven beschreven veroorzaakt vragen voor een eigen bijdrage aan de deelnemers een financiële drempel op voor de deelnemers die niet kapitaalkrachtig zijn, hierdoor is besloten dit niet te doen.

Het lukt de Stichting vooralsnog niet een buffer op te bouwen doordat alle inkomsten besteed worden aan de realisatie van de projecten.

Het cultureel ondernemerschap is een uitdaging en bestaat uit het vinden van ondersteuning door passende fondsen, samenwerkingen met partijen en veel netwerken.

In 2022 heeft Topaze contacten gelegd met fondsen, overheidsinstellingen en instanties zoals PEP, LKCA en de Cultuurschakel die mogelijkheden bieden in begeleiding en ondersteuning.

Topaze heeft gewerkt aan zichtbaarheid in de wijk en in de stad door actie te ondernemen op websites gericht hierop  zoals Wijkconnect Transvaal, de Ooievaarspas, Cultuurschakel tot de Sociale kaart. De sociale media en website worden ingezet om informatie over de activiteiten en projecten te verspreiden. In het overleg met het bestuur en boekhouder is structuur gebracht. Topaze is actief en onderneemt stappen op al deze gebieden die onderdeel zijn van het cultureel ondernemerschap.

Visie, doelstellingen en activiteiten op gebied van diversiteit en inclusie

Zoals eerde beschreven is de diversiteit en inclusie van publiek, programma en partners een vanzelfsprekend onderdeel van het handelen van Topaze. Het ontbreken van de diversiteit en inclusie in de culturele sector is een van de triggers geweest om in 2008 een stichting op te richten.

In die periode werd door derden het inzetten van culturele activiteiten voor inclusie door Topaze vaak gezien als te sociaal maatschappelijk.

Vandaar dat Topaze vanaf de grond, op straat en wijkniveau en vanuit scholen actief activiteiten heeft gerealiseerd voor een zeer divers publiek. Hierdoor hebben de kunstenaars waardevolle kennis en ervaring opgedaan. De werkplaats is inmiddels een safe place voor veel deelnemers, divers in leeftijd, culturele achtergrond, gender, geaardheid, gezondheid, inkomen, enz.

Dit maakt Topaze een waardevol kenniscentrum vol praktijkervaring.

Code Diversiteit

Korte toelichting op de 4 P’s van de code diversiteit;

 • Programma
  Het jaar programma met activiteiten en projecten is inclusief, toegankelijk en laagdrempelig.
  De activiteiten zijn gratis, houden rekening met de behoeften en vaardigheden van de deelnemers.
  De open inloopochtenden zijn hier een voorbeeld van; iedereen is welkom en kan mee doen.
  Expositie worden in openbare ruimtes georganiseerd toegankelijk voor iedereen.
 • Publiek
  Het publiek dat bereikt wordt door b.v. de exposities is breed en divers.
 • Partners
  Partners waarmee wordt samengewerkt zijn zeer divers van praktijkscholen waar een grote diversiteit aan jongeren naar school gaan, buurtorganisaties die zich inzetten voor kwetsbare wijkbewoners tot jongeren- of ouderenwerkers die individueel een persoon voordragen voor deelname aan een activiteit.
 • Personeel
  Topaze heeft geen personeel in dienst, regelmatig draaien stagiaires en vrijwilligers voor een periode mee, zij zijn divers van opleiding, culturele achtergrond en niveau.
  Topaze realiseert haar doelstelling kunst en cultuur bereikbaar te maken voor iedereen door het gerealiseerde programma vol activiteiten en projecten zoals boven beschreven.
  De diversiteit aan deelnemers groeit, dagelijks wordt kennis opgedaan over de culturele diversiteit van de stad Den Haag.
  In de werkplaats ontstaan verrassende ontmoetingen, gesprekken en werk. De deelnemers, kunstenaars en betrokken partners leren van elkaar. Topaze draagt bij aan inclusie van het culturele veld van de stad.

De actuele bestuurssamenstelling en naleving van de principes van de Governance Code Cultuur.

Verandering binnen het bestuur

Na het aantreden van de heer S. Huurman als secretaris in december 2019, is M. Van Loenen per 1 januari 2023 als penningmeester toegetreden tot het bestuur.  Gezien de kleine omvang van Stichting Topaze, is er geen rooster van aftreden. H. Louwersheimer zal als voorzitter blijven fungeren. Wellicht dat het bestuur t.z.t. uitgebreid kan worden met een nieuwe voorzitter en de huidige voorzitter bestuurslid wordt.

De financiële verantwoordelijkheden zijn gegroeid, de invloed en feedback van het bestuur heeft een belangrijkere rol. Het bestuur geeft ongevraagd en gevraagd advies met respect voor de kunstenaars.

Naleving principes Gouvernance Code: de Stichting heeft niemand in dienst, per project wordt een budget opgenomen om de betrokken kunstenaars uit te betalen. Het bestuur denkt oplossingsgericht mee en stelt vragen over de manier van begroten en budgetteren om zich zo in te zetten voor een eerlijke beloning voor de kunstenaars.

De Governance code, korte toelichting principes;

 • Topaze realiseert haar maatschappelijke doelstelling kunst en cultuur bereikbaar te maken voor iedereen door het programma van activiteiten en projecten, waarbij de artistieke integriteit wordt bewaakt.
  Topaze is een kleine betrokken organisatie met een open cultuur. Topaze heeft een ANBI status. Een eventueel exploitatie overschot vloeit terug naar de organisatie.
 • Het bestuur is makkelijk aanspreekbaar, de communicatielijnen tussen kunstenaars en het bestuur zijn kort. Op regelmatige basis wordt vergaderd, de notulen worden vastgelegd.  Zowel de kunstenaars als het bestuur nemen hun taak serieus en handelt integer. De bestuursleden ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden. De kunstenaars en het bestuur bespreken de lopende projecten, financiële situatie, eventuele risico’s. De jaarcijfers en inhoudelijk verslag worden gepubliceerd op de website.
 • Het bestuur en de kunstenaars hebben geen tegenstrijdige belangen, zij zetten zich allen in om de doelstellingen van de Stichting zo goed mogelijk te realiseren.
 • Het bestuur en de kunstenaars zijn onafhankelijk in het handelen en bij uitvoeren van werkzaamheden is geen belangenverstrengeling.
 • Het bestuur en de kunstenaars zijn zich bewust van hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheid.
 • Het bestuur en de kunstenaars gaan zorgvuldig om met de mensen en middelen van de organisatie.
  Zoals eerder beschreven draagt de Stichting zorg voor dat de budgetten goed besteed worden aan werkzaamheden die de doelstelling uitdragen (‘het budget wordt besteed aan de mensen; deelnemers en uitvoerende kunstenaars’).

Links

https://www.cultuurschakel.nl/kinderen-willen-kunst/